Club activities

มอบทุนการศึกษาในปี 2563 ให้แก่นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และรับมอบโล่ขอบคุณสโมสรโรตารีบางรัก

มอบทุนการศึกษาในปี 2563 ให้แก่นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และรับมอบโล่ขอบคุณสโมสรโรตารีบางรัก ที่บริจาค เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Read more
ร่วมงานสถาปนาฯ สโมสรโรทาแรคท์ และอินเตอร์แรคท์ ในอุปถัมภ์

  ร่วมงานสถาปนาฯ สโมสรโรทาแรคท์ และอินเตอร์แรคท์ ในอุปถัมภ์ อินเตอร์แรคท์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 โรทาแรคท์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่

Read more
สโมสรโรตารีบางรักร่วมกับสโมสรโรตารีสงขลา มอบ “โครงการมอบเสื้อเรืองแสง” ให้กับ ตารวจตระเวนชายแดน

สโมสรโรตารีบางรักร่วมกับสโมสรโรตารีสงขลา มอบ “โครงการมอบเสื้อเรืองแสง” ให้กับตารวจตระเวนชายแดน โครงการบริจาคถังเก็บน้าเพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน อาเภอหนองหญ้าปล้อง

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมกับสโมสรโรตารีสงขลา มอบ “โครงการห้องน้าของหนู” และ “โครงการทาสีอาคารเรียน”ให้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมกับสโมสรโรตารีสงขลามอบ “โครงการห้องน้าของหนู” และ  “โครงการทาสีอาคารเรียน” ให้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน จ.สงขลา พร้อมมิตรภาพสังสรรค์

Read more
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ รทร.ณัชชา เหมะจันทร์

บริการด้านอาชีพ  รทร.วิชัย เหล่าเลิศชัย ร่วมกับสโมสรโรตารีสงขลาจัดอบรมอาชีพให้แก่ชุมชนและทาสีอาคารเรียน “โครงการอบรมอาชีพทาสีอาคาร” มอบให้โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน

Read more
สโมสรโรตารีบางรักและมูลนิธิสโมสรโรตารีบางรัก ร่วมกับสโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ ภาค 3360 ส่งมอบโครงการส่งเสริมอาชีพการทาเกษตรธรรมชาติครอบครัวคนพิการ

สโมสรโรตารีบางรัก และ มูลนิธิสโมสรโรตารีบางรัก ร่วมกับสโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ ภาค 3360 ส่งมอบโครงการ ส่งเสริมอาชีพการทาเกษตรธรรมชาติ ครอบครัวคนพิการ จ.เชียงใหม่

Read more
สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมกับสโมสรโรตารีสีลมมอบ “โครงการปรับปรุงห้องสมุด ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2”

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมกับสโมสรโรตารีสีลม มอบ “โครงการปรับปรุงห้องสมุด ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 มูลค่าโครงการ 112,626 บาท

Read more
มอบเครื่องช่วยชีวิต AED ของโครงการจัดงานคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 35 ปีสโมสร ให้กับมูลนิธิแพทย์ฉุกเฉิน

มอบเครื่องช่วยชีวิต AED ของโครงการจัดงานคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 35 ปีสโมสร ให้กับมูลนิธิแพทย์ฉุกเฉิน จานวน 6 เครื่อง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Read more
Design & Development by Digital Simply