โครงการบำเพ็ญประโยชน์ : รทร.ณัชชา เหมะจันทร

8 - สำเนา

1. ร่วมกับสโมสรโรตารีสงขลา จัดอบรมอาชีพให้แก่ชุมชนและทาสีอาคารเรียน “โครงการอบรมอาชีพทาสีอาคาร”

มอบให้โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 มูลค่าโครงการ 180,000บาท

 

 

ร่วมกับสโมสรโรตารีสงขลา จัดอบรมอาชีพให้แก่ชุมชนและทาสีอาคารเรียน “โครงการอบรมอาชีพทาสีอาคาร”

มอบให้โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

Design & Development by Digital Simply