โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโดยกองทุนพิชิต ดิเรก ฐาปนพงศ์และผู้การบุญชัย ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ธาตุทอง

<