โครงการบำเพ็ญประโยชน์ : รทร.ณัชชา เหมะจันทร

1. ร่วมกับสโมสรโรตารีสงขลา จัดอบรมอาชีพให้แก่ชุมชนและทาสีอาคารเรียน

8 - สำเนา

Red Rose Club Bulletin

Design & Development by Digital Simply